BAŞKANLIĞIMIZIN GÖREV-YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 
Başkanlığımızın görev, yetki ve sorumlulukları 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilmiştir.
 
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi
 

Bir ekonomik değerin yaratılması, başka bir şekle dönüştürülmesi, mübadeleye konu edilmesi, el değiştirmesi veya yok olması mali işlem olarak kabul edilir ve bütün bu mali işlemleri muhasebeleştirmek.

Muhasebe birimlerine, atanan veya görevlendirilen muhasebe yetkililerini, görev alanlarını ve bunlara ilişkin değişiklikleri, göreve başlama veya değişiklik tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Sayıştay’a ve Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirmek,
 
Ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde;

  • Yetkililerin imzasını,
  • Ödemenin çeşidine göre “Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nde ve özel mevzuatında öngörülen belgelerin tamam olmasını,
  • Maddi hata bulunup bulunmadığını,
  • Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgilerini, kontrol etmek,
  •  Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapmamak,

 
Ödeme emirlerini, muhasebe birimine geliş tarihinden itibaren, en geç dört iş günü içinde incelemek, uygun bulunanları muhasebeleştirilerek tutarları hak sahiplerinin banka hesabına aktarmak.
 
Kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderleri, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödemek.
 
Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde yapılan kontroller sonucunda noksanlığı tespit edilerek tamamlanmak üzere ilgili birimine iade edilen ödeme emri belgeleri tamamlanarak kayıtlara girdikten sonra, bu tutarı, yeni giriş sırasına göre ödemek.
 
Birimlerce ilgili kanunlarına göre tarh ve tahakkuk ettirilerek tahsil edilebilir hale gelmiş gelir ve alacakları yükümlüleri ve sorumluları adına ilgili hesaplara kaydederek tahsil etmek.
 
Tahsili idaremize ait alacaklardan borçlusu başka bir yerde olduğu anlaşılanların tahsilini, borçlunun bulunduğu yerdeki aynı kamu idaresinin muhasebe biriminden istemek. 
 
Diğer muhasebe birimlerince tahsili istenen alacak tutarını da kayıtlara alarak izlemek, Bu alacaklardan nakden ya da mahsuben yapılan tahsilatı, alacağın kayıtlı bulunduğu muhasebe birimine nakden veya hesaben ödemek.
 
Defter ve belgelerin düzenlenmesinde ve bunların Sayıştaya ve ilgili kamu idarelerine gönderilmesinde, muhasebe yönetmeliklerinde yer alan usul ve esaslar ile Sayıştay tarafından belirlenen usul ve esaslara uymak.
 
Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.
 
Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.
 
Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.
 
Veznedar, ambar memuru, gişe memuru gibi nakde ve ayniyata el süren memurların kasa ve ambar mevcutlarını Kefalet Kanunu hükümleri dairesinde denetlemek.
 
Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.
 
Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelebilecek kayıpları önlemek.
 
Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarında ödeme emri belgesi ve eki belgeleri usulünce incelemek ve kontrol etmek,
 
Ödemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde bulundurarak, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapmak,
 
İdare aleyhine oluşan kamu zararının, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre borç tahakkuku yapmak ve faiziyle beraber tahsilâtını sağlamak,
 
Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri vermek, geri verilecek tutarın, düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygunluğunu sağlamak,
 
Denetimler sonucu tespit edilecek fazla ödemeleri kişi borcuna almak, tahsil etmek ve sonuçlarını Sayıştay’a bildirmek.
 
Kurum Alacaklarını takip ve tahsil ettirmek ve bunlardan mahkeme veya icraya intikali gerekenlerin Hukuk Müşavirliği marifetiyle takibini yaptırmak,
 
Emaneten yapılan nakden ve mahsuben tahsilâtlar ile ilgili mevzuatları uyarınca diğer kamu ve özel kişi veya kurumlar adına ödeme emri belgesi üzerinden kesilmek suretiyle emanet hesaplarına alınan tutarların ilgililerine ödenmesini sağlamak,
 
Nakit yetersizliği veya hak sahibinin bulunamaması nedeniyle bütçe emanetine alınan tutarların ilgililerine ödenmesi sağlamak,
 
Ön ödeme (avans ve kredi) hesapları işlemlerinin 21.01.2006 tarih ve  26056 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre ödeme ve takibinin yapılarak, zamanında mahsup edilmesini sağlamak,
 
Kurum personeli sosyal güvenlik kesintileri ve emeklilik keseneklerinin gönderilmesini sağlamak, Yılsonunda emeklilik keseneği kurum icmal cetvellerini hazırlamak ve Emekli Sandığına göndermek,
 
Tevkifat suretiyle kesilen vergiler için muhtasar ve katma değer vergisi beyannamesi düzenlemek ve vergi tutarlarının ödenmesini sağlamak.
 
Muhasebe hizmetleri ile ilgili defter ve kayıtları mali yıl esasına göre tutmak,  Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,
 
Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek,
 
Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak,
 
Gerekli bilgi ve raporları, Sayıştay’a, Hazine ve Maliye Bakanlığına, harcama yetkilisi ile üst yöneticiye ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek,
 
Bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak, Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muhasebe kayıtları dikkate alarak bütçe kesin hesabını hazırlamak,

Kesin Hesap Tasarısını, izleyen malî yılın Mayıs ayının on beşine kadar Milli Eğitim Bakanı ve üst yönetici tarafından onaylanmış olarak dört nüsha halinde kesin hesap kanun tasarısına dâhil edilmek üzere Maliye Bakanlığına göndermek,

Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin her türlü rapor, cetvel ve belgeleri hazırlamak,

Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarını, “Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği”ne dayanılarak çıkarılmış ilgili muhasebe düzenlemeleri ve “Taşınır Mal Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde yapmak,

Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının, dayanağı belgelere uygunluğu kontrol etmek,

Harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini inceleyip onaylayarak harcama yetkilisine vermek,

Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetvelini, üst yönetici adına hazırlamak,

Her malî yılbaşından önce, harcama birimlerini ve bunlara bağlı ambarların açık adreslerini ve bu ambarlardan sorumlu taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin ad, soyadı ve unvanlarını gösteren listeleri Sayıştay’a göndermek, Harcama Birimlerince bildirilen Yıl içinde yapılan değişiklikler de, değişiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sayıştay’a bildirmek,

Taşınmaz işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarını, “Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’ne dayanılarak çıkarılmış ilgili muhasebe düzenlemeleri ve “Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapmak.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenmiş ilkelere uygun olarak mali istatistikleri hazırlamak ve belirlenen süre içerisinde yayımlamak.

 Yönetim döneminde yapılan bütün malî işlemleri kapsayan malî tablo, defter ve cetveller ile sayım tutanaklarından oluşan yönetim dönemi hesabını, mahsup dönemini takip eden bir aylık süre içinde mevzuatında belirtilen yetkili mercilere (Sayıştay)vermek, Yönetim dönemi hesabı dosyasının bir örneğini de muhasebe biriminde saklamak.

TUBİTAK tarafından belirlenen projeler karşılığı aktarılacak tutarlarının transferi, harcamaların kayıt ve muhasebeleştirilmesini yapmak ve avansları izlemek.

BAP projeleri karşılığı aktarılacak tutarlarının transferi, harcamaların kayıt ve muhasebeleştirilmesini yapmak ve avansları izlemek

FARABİ projeleri karşılığı aktarılacak tutarlarının transferi, harcamaların kayıt ve muhasebeleştirilmesini yapmak ve avansları izlemek.

ERASMUS projeleri karşılığı aktarılacak tutarlarının transferi harcamaların kayıt ve muhasebeleştirilmesini yapmak ve avansları izlemek.

MEVLANA projeleri karşılığı aktarılacak tutarlarının transferi, harcamaların kayıt ve muhasebeleştirilmesini yapmak ve avansları izlemek.

DİĞER PROJELERE ait proje  karşılığı aktarılacak tutarlarının transferi, harcamaların kayıt ve muhasebeleştirilmesini yapmak ve avansları izlemek.

Maaş Promosyon ödemelerine esas olan cetvelleri hazırlamak

Bütçe ve diğer hesaplarla ilgili Kamu Haznedarlığı Tebliği gereği İhale işlemlerini gerçekleştirmek

Harcama Birimlerinden gelen maaş değişiklik bilgilerini kontrol ederek onaylamak.

 

Bütçe ve Performans Programı Birimi
 

 
Bütçe Hazırlık çalışmalarına yönelik olarak Harcama Birimlerinden Bütçe Tekliflerini almak. Bu Teklifleri konsolide ederek Üniversitenin Bütçe teklifini üç yıllık olarak hazırlamak ve bu bilgileri   e-bütçe sistemine girmek

İlgili birimlerle irtibatlı olarak öz gelir ve hazine yardımı ödeneklerinin üç yıllık tahmini tutarları belirlemek ve bu bilgileri  e-bütçe sistemine B-Cetveli (Gelir Tahminleri) oluştutmak.

Bütçe Kanun Teklifinin oluşturulması için, Bütçe Hazırlama Rehberinde yer alan ilke ve oranlar çerçevesinde bir önceki yılın Kesin Hesap harcama tutarları, bu yılın altı aylık harcama tutarları, yılsonu tahmini harcamaları ve gelecek üç yılın tahmini harcamaları dikkate alınarak, Rektörlüğe Bağlı Birimler ile Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların Personel, Diğer Cari, Transfer ve Sermaye (Yatırım) Giderleri için gerekli ödenek ihtiyaçları belirlemek. 

“e-bütçe” Programı  üzerinden hazırlanan Bütçe Kanun Teklifi Dosya Klasörü ile birlikte Maliye Bakanlığı’nda (Ön) Bütçe Görüşmelerine Gidilerek, Bütçe Fişleri üzerinde gösterilen öz gelir tahminleri, tahmini harcama tutarları ve ihtiyaç duyulan ödenek miktarları, ilgili Bütçe Uzmanına karşı savunmak

Bütçe Kanunu Tasarısı kitapçık haline getirilerek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu için 25 adet, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı için 3 adet, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı için 2 adet, Rektörlük birimleri ile bağlı okullar için yeteri kadar basılır ve ilgili yerlere dağıtımını yapmak.

Üniversite bütçesi Torba Bütçe olarak yasalaştığından dolayı her mali yılın başında bu ödenekleri detay bütçe haline getirerek birimlere dağıtmak.Gerekli onayları alarak sistem üzerinden onaylamak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ayrıntılı Harcama/Finansman Programının Hazırlık ve Onay İşlemlerine dair talimat ve tebliğlerine uygun olarak,  Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen yıllık bütçe ödeneklerinin nakit planlaması yapmak, gelir ve gider kalemlerine göre aylar itibariyle dağıtılıp Maliye Bakanlığı vizesine sunmak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığıncağı’nca vize veya revize edilen ödenekler son şekliyle “e-bütçe” programına kayıt etmek,

Ayrıntılı Finansman Programı vize edilip uygulamaya girene kadar, yıllık bütçe ödenekleri aylık dilimler halinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca yayımlanan genelge çerçevesinde kullandırılması için ödenekleri serbest bırakmak.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının Talimatları çerçevesinde aylık veya üçer aylık dönemler itibariyle serbest bırakılan ödenekler için, “e-bütçe” programı kullanılarak Ödenek Gönderme Belgeleri düzenleyerek serbest bırakmak.

Serbest bırakılan ödenekleri  (BKMYBS) Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün onayına sunmak.

Ayrıntılı Harcama/Finansman Programında yer alan ve Hazine Yardımı ile tahsis edilen ödeneklerin revize işlemleri için; Serbest ödeneği yetersiz olan birimler ödenek ekleme, düşme, revize v.b. konulardaki talepleri gerekli evrakları hazırlamak suretiyle Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı iletmek ve takip etmek.

Harcama Birimlerinden gelen ödenek taleplerini karşılamak için gerekli olan ödenek aktarma ve ekleme işlemlerini Kurumsal ve detay düzeyde gerçekleştirmek.

Performans Programı Ön Hazırlık İşlemleri için; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca yayınlanan “Performansa Dayalı Bütçeleme Rehberi”ne göre birimlerin yıl içinde yapacakları çalışmalar koordine etmek.

Birimlerin performans programı ölçüm kriterlerinde, stratejik plan ve hedeflerinin gerçekleşme aşama ve oranları esas alarak hazırlamak.

Yatırım Programı teklifinin oluşturulması için yatırımcı birimlerden yatırım tekliflerini alarak kurumun yatırım teklifini hazırlamak

Yatırım tekliflerini Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gidilerek ilgili sektör uzmanlarına karşı savunma yapmak

Üniversitemiz Yatırım Programı teklifini oluşturarak  e-bütçe sistemine işlemek

İlgili birimlerce dağıtımı yapılan yatırım ödenekleri, Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde istenen detaylı ve icmal tablolara işlenerek Kalkınma Bakanlığının onayına sunmak.

Yatırım programıyla ilgili yıl içinde revize işlemlerini gerçekleştirmek

Her üç ayda bir yatırım programıyla ilgili gerçekleşmeleri Kalkınma Bakanlığına bildirmek.

Her ay yatırım bilgilerini  Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı KA-YA sistemine girmek


İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi

 

İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, çalışma sonuçlarını üst yöneticiye sunmak.

İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak.

Ön malî kontrol görevini yürütmek.

Ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve işlemlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Ön mali kontrol sisteminin etkililiğini arttırıcı öneriler geliştirmek.

İç Denetim raporlarının takibini ve değerlendirmesini yapmak, bu raporlara yönelik yapılacak çalışmalara katılmak.

Birimin kurumsal vizyon, misyon ve etik kurallara bağlı faaliyet göstermesine katkıda bulunmak.

İdarenin ön mali kontrole tabi; gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin tüm malî karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden kontrolünü yapmak.

Ön mali kontrolde; süreç kontrolünü sağlamak amacıyla mali işlemlerin süreç akış şeması hazırlamak ve üst yöneticinin onayı ile yürürlüğe koymak.

Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği durumlarda harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtlarını tutmak (Harcama Yetkililerince harcamadan vazgeçildiğinde kayıtları tutulmaz) ve aylık dönemler itibarıyla üst yöneticiye bildirmek, söz konusu kayıtları iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunmak.

Ön malî kontrole ilişkin olarak yapılan düzenlemeleri üst yöneticinin onayıyla yürürlüğe koymak.

İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak.

Gelirlerinin azalmasına ve giderlerinin artmasına neden olacak ve yükümlülük getirecek kanun tasarılarının mali yükünü hesaplamak.

190 sayılı Genel kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki tabi idarelere ait kadro dağılım cetvelleri, anılan Kanun Hükmünde Kararname ve Kadro İhdas, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı ile uygunluk sağladıktan sonra kontrol etmek.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 52 inci maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca zam ve tazminat ödemesi yapılacak personelin kadro veya görev unvanları sınıfları, dereceleri, sayıları ve hizmet yerleri ile bunlara uygun olarak ödenecek zam ve tazminatın miktarlarını gösteren ve serbest kadro üzerinden hazırlanan cetvel ile bunların birimler itibariyle dağılımını gösteren listelerin kontrolünü yapmak.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yıllık olarak: idaremiz vize edilen cetvellere ve tip sözleşmeye uygun olarak çalıştırılacak personelle yapılacak sözleşmeler ile ilgili mevzuatı gereğince Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı vizesi alınmaksızın çalıştırılabilecek sözleşmeli personelle yapılacak sözleşmelerin kontrolünü yapmak.

Üniversitemizin maaş promosyon  İhalelerini gerçekleştirmek.

İdarenin her türlü taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını konsolide ederek Mal Yönetim İcmal Cetvellerini oluşturmak ve gönderilmesini sağlamak.

Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi


 
İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.

İdarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak.

Stratejik Planlama çalışmalarının ve Strateji Geliştirme Kurulunun sekretaryası ile planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.

İdarenin stratejik plan hazırlıklarını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

Üniversitenin Stratejik Planını  5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa, ilgili Yönetmeliğe, Kılavuzlara ve Kalkınma Bakanlığınca yayımlanan stratejik planlamaya ilişkin diğer rehberlere uygun olarak hazırlamak.

Stratejik plan en az iki yıl uygulandıktan sonra gerek görülmesi halinde hedeflerinde nicel değişiklikler yaparak güncelleştirmek.

Stratejik planların yenilenmesi ve güncelleştirilmesi durumunda ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığına bilgi vermek.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Stratejik Plan değerlendirme raporu gönderilmesi hâlinde, değerlendirme raporunu dikkate alarak stratejik plana son şeklini vermek ve sunulmaya hazır hâle getirmek.

Stratejik planın birer nüshasını, üst yöneticinin onayını müteakip performans programı ve bütçe hazırlıklarında esas alınmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Sayıştay’a göndermek.

Stratejik planı kamuoyuna duyurmak ve Üniversitemiz internet sitesinde yayınlamak.

İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.

Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.

İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.

Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.

Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.

İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.

Bütçenin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde hazırlamak ve kamuoyuna açıklamak.

Üniversitemiz idare faaliyet raporunu Üst Yönetici adına hazırlamak.

Yatırım İzleme ve değerlendirme Raporunu hazırlayarak izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar Sayıştay’a, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına göndermek.

Üniversitenin Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu her yıl Temmuz ayı içerisinde hazırlayarak ilgili yerlere göndererek kamuoyuna duyurmak. 
 

Destek Hizmetleri Birimi

 
Başkanlığa gelen ve giden evrakları veya EBYS Sistemi üzerinden gelen ve giden evrakları teslim alarak kaydetmek ve beklemeksizin havale edilmek üzere daire başkanlığına sunmak.

Posta, iç ve dış zimmet defterlerini tutmak ve takip etmek. Elektronik İmzalı Evrakları kurumların kep adresi ile fiziki evrakları posta ile gönderilmesini sağlamak.

Evrak işlerini evrak çıkana kadar izlemek ve sevke hazır duruma getirmek.

Başkanlığın yayımladığı genelge, yönerge vs. fotokopilerini muhafaza etmek ve Başkanlıkta çalışan diğer personellerin bilgi sahibi olmaları açısından e-mail adreslerine mail ortamında göndermek.

Sayıştay Başkanlığından gelen sorgu ve ilamlarla ilgili, Teftiş ve denetleme raporlarının topluca sonuçlandırılmasını sağlamak ve gerekli yazışma işlemlerini gerçekleştirmek.

Mal beyanlarının 3628 sayılı Mal Bildirimi Kanununa göre alınması, gizlenmesi ve ilgili yerlere gönderilmesinin sağlanması ile diğer beyan ve bildirimlerin gönderilmesini sağlamak
İlgili evrakları “Standart Dosya Planı” genelge dosya esaslarına göre dosyalamak.

Sene sonunda birimde yer alan dosyaların tasnif edip, arşiv sistemine uygun olarak arşive kaldırmak.

Daire santralinde bulunan telefonlara bakmak, telefon görüşmelerini yürütmek.

İzin ve hastalık raporlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

Personel bilgi ve özlük dosyalarını tutmak.

Daire Başkanlığına ait personelin Maaş işlemlerini yapmak.

Başkanlık personellerinin SGK Kesenek bildirgelerini ve işe giriş-ayrılış işlemlerin süresi  içerisinde vermek.

Başkanlığımızın Taşınır Kayıt Görevi işlemlerini yürütmek, Başkanlığımızın taşınırlarının kayıtlarını tutmak ve işlemlerini yapmak.

Daire Başkanlığının malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak.

Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.

Taşınırlarla ilgili zimmet ve Demirbaş iş ve işlemlerini yaparak birimlerde asılmasını sağlamak ve gerekli kontrolleri yapmak.

Taşınmaz Malların envanterini çıkarmak ve takibini yapmak.

Birimlerin desimal ( Yazışma ) Kodlarını güncel olarak tutmak.

Üniversitenin telefon rehberindeki başkanlığımıza ait bilgileri güncellemek.

Başkanlığımıza ait satınalma iş ve işlemlerini gerçekleştirmek.

Başkanlığımıza ait tahakkuk iş ve işlemlerini gerçekleştirmek. ( Yolluk, Telefon, Maaş, Satınalma vb.)

Başkanlığımız tarafından düzenlenecek olan eğitimlerin koordinasyonunu yapmak.

Başkanlığımızın internet sitesini güncel tutmak.

Başkanlığımız birim faaliyet raporunu hazırlamak.

Üniversitemizin çeşitli birimleri tarafından kiraya verilen taşınmazların kira gelirlerinin dosyalar oluşturarak takibini yapmak.